Department of Computer Science and Automation Department of Computer Science and Automation, IISc, Bangalore, India Indian Institute of Science
HOME | ABOUT US | PEOPLE | RESEARCH | ACADEMICS | FACILITIES | EVENTS / SEMINARS | NEWS | CONTACT US


ALUMNI - M.E. STUDENTS

 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
 
Vijay Krishna T. Matthew Jacob
10/14/2000
 
Sriram K Y.N. Srikant
10/14/2000
 
Sasidharan K V. Vinay
10/14/2000
 
Sai Anand R. Ashok Subramanian
10/14/2000
 
Mohd Kaleemullah Khan Priti Shankar
10/14/2000
 
G.K. Krishna Kumar Y. Narahari
10/14/2000
 
Chintan Amrit Swami Manohar
10/14/2000
Post Doc at University of Twente, The Netherlands
 
R. Anup Kumar C.E.Veni Madhavan
10/14/2000
 
Amitabha Ghosh S.Sathiya Keerthi
10/14/2000
 
Arghya Mukherjee R.C. Hansdah
07/22/2000
 
Kumar Sambhav Pandey Y. Narahari
03/25/2000
 
Chandrasekhar B N S. Sathiya Keerthi
03/25/2000
 
Rajni Kant Lal V.S. Borkar
03/25/2000
 
Deepak Kumar Rahi U.R. Prasad
03/25/2000
 
Srikanth Vijaya Chandru
03/25/2000
 
Seshendra Gadagottu S. Sathiya Keerthi
03/25/2000
 
Manapragada Ramkumar V.V.S. Sarma
03/25/2000
 
Shashidhar Banger Y. Narahari
03/25/2000
 
Rajaram Korivi M.Narasimha Murty
03/25/2000
 
Shekhar A Amlekar V.S. Borkar
03/25/2000
 
Manoj Kumar
03/25/2000
 
Rama Muralidhara Reddy U.R. Prasad
03/25/2000
 
Vijaya Kumar E Y.N. Srikant
03/25/2000
 
Sheena Matthew C.E. Veni Madhavan
03/25/2000
 
Balu John Priti Shankar
03/25/2000
 
S R Biju Priti Shankar
03/25/2000
 
Madhu Kumar S D V.V.S. Sarma
03/25/2000
 
Md. Sakawat Hossain R. Govindarajan
03/25/2000
 
Piyush Rai Ramesh Hariharan
03/25/2000
 
Someshwar Parate Swami Manohar
03/25/2000
 
Jeevan Kumar Rathod Y. Narahari
03/25/2000
 
Srikant Chowdary M Y.N. Srikant
03/25/2000
 
Cheethirala Madhava C.E. Veni Madhavan
03/25/2000
 
Phaneendra Kumar D V. Sriram
03/25/2000
 
Kotha S R Chandra Murty Jayant Haritsa
03/25/2000
 
Phani Pavan Kumar L Swami Manohar
03/25/2000
 
Vikas Agarwal Jayant Haritsa
03/25/2000
 
Tushara Kanta Swain M.Narasimha Murty
03/25/2000
 
Kumari Bijayalaxmi V. Sriram
03/25/2000
 
Hammigi Venkatesh Vijay Chandru
03/25/2000
 
Sangeeta Asrani Priti Shankar
03/25/2000
 
Mansoor Ali Khan A Y. Narahari
03/25/2000
 
Rajarao Tadi Meti Ramesh Hariharan
03/25/2000
 
Ratnakar Goyal V. Vinay
03/25/2000
 
Kuldeep S Nagarkar R.C. Hansdah
03/25/2000
 
Preeti Soni V. Vinay
03/25/2000
 
Neelesh Pratap Singh Y.N. Srikant
03/25/2000
 
Deva Krupamma G V. Sriram
03/25/2000
 
Venkateswara Reddy K. Gopinath
03/25/2000
 
Kumar Reddy S P Ramesh Hariharan
03/25/2000
 
Ajai T S C.E. Veni Madhavan
03/25/2000
 
Amit H Rangari Vijay Chandru
03/25/2000
 
Anita Pati Priti Shankar
03/25/2000
 
Pankaj Risbood Swami Manohar
03/25/2000
 
Narendra T M T. Matthew Jacob
03/25/2000
 
A Rohit Priti Shankar
03/25/2000
 
Jagadish Kumar Agarwal K. Gopinath
03/25/2000
 
Saithala Ganesh Kumar T. Matthew Jacob
03/25/2000
 
Rajarshi Bhattacharya Swami Manohar
03/25/2000
 
S V N Vishwanathan M. Narasimha Murty
03/25/2000
Faculty, Purdue University
 
Sandhya S M V. Vinay
03/25/2000
 
Duggi Mohan Reddy Y.N. Srikant
03/25/2000
 
Nitin A Kamble R.C. Hansdah
03/25/2000
 
Prakash Jalan C.E. Veni Madhavan
03/25/2000
 
Krishna N V R. Govindarajan
03/25/2000
 
Harinadh N Y. Narahari
03/25/2000
 
Vijaya Saradhi R. Govindarajan
03/25/2000
 
Upadrasta Ramakrishna Vijay Chandru
03/25/2000
 
Khandekar Vivek Prakash Ramesh Hariharan
03/25/2000
 
Shah Veeral Prabodh R. Govindarajan
03/25/2000
 
Kasbe Sujit Shrawan K. Gopinath
03/25/2000
 
Saurabh Tiwari Swami Manohar
03/25/2000
 
Yogesh Kumar Jain V. Sriram
03/25/2000
 
K. Sateesh R.C. Hansdah
03/25/2000
 
Suresh Babu S Jayant Haritsa
03/25/2000
 

If you find some outdated information, please contact us with the correction.


 

Copyright: CSA, IISc 2018      Phone: +91-80-22932368          Fax: +91-80-23602911 Travel Blog    Feedback    Credits