Department of Computer Science and Automation Department of Computer Science and Automation, IISc, Bangalore, India Indian Institute of Science
HOME | ABOUT US | PEOPLE | RESEARCH | ACADEMICS | FACILITIES | EVENTS / SEMINARS | NEWS | CONTACT US


ALUMNI - M.E. STUDENTS

 

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
 
A.A. Aggarwal V. Sriram
1999
 
Ajit A Mascarenhas Vijay Chandru, Swami Manohar
1999
 
Amitava Dasgupta Priti Shankar
1999
 
Anurag Srivastava Jayant Haritsa
1999
 
Ashes Dhanna Ganguly Vijaya Chandru
1999
 
A.S. Nanda Kishore S. Sathiya Keerthi
1999
 
B. Arun Ramesh Hariharan
1999
 
Bijaya Kumar Sahu ME. K.R. Ramakrishnan
1999
 
B. Madhusudan Rao Y. Narahari
1999
 
C Bharath K. R. Ramakrishnan
1999
 
Chandra Sekhar Marathe K. Gopinath
1999
 
Devendra Garg Y. Narahari
1999
 
D. Ranganath Vijay Chandru
1999
 
E Shreekar Varma Y.N. Srikant
1999
 
Feroz Alam Khan V. Sriram
1999
 
I Venkata Chandrasekhar K.R. Ramakrishnan
1999
 
Jain Pradeep Anilkumar K. Gopinath
1999
 
J. Bhaskar K. Gopinath
1999
 
J. Murali K.R. Ramakrishnan
1999
 
K. Nagarajan Vijaya Chandru
1999
 
K. Srinivasan V. Vinay
1999
 
K.S. Vivek ME. K. Gopinath
1999
Picopeta Simputers, Bangalore
 
Lalit Balachandra R.C. Hansdah
1999
 
L. Sunil Chandran Ramesh Hariharan
1999
Faculty, CSA Dept., IISc, Bangalore
 
Manjusha Gedam Jayant Haritsa
1999
 
Nagendra Singh Tomar Ramesh Hariharan
1999
 
Nimisha Gupta Priti Shankar
1999
 
N. Rajasekhar V. Vinay
1999
 
N. Ravindra Rathi S. Sathiya Keerthi
1999
 
N. Sreeraman R. Govindarajan
1999
 
Pankaj Kumar Goel V. Sriram
1999
 
Prabhakar Kokala Vijay Chandru
1999
 
Prabodh Saha Jayant Haritsa
1999
 
Prashantha Nayak P.S. Sastry
1999
 
Pritha Das Priti Shankar
1999
 
P.S. Udaya Shankar R. Govindarajan
1999
 
Rahul Ray Ramesh Hariharan, Sanjay Jain (CTS)
1999
Philips, USA
 
Rajendra Kumar Parida Jayant Haritsa
1999
 
Rajesham Gajjela V.V.S. Sarma
1999
 
R.K. Mallikarjuna Rao K.R. Ramakrishnan
1999
 
R. Radhakrishnan Ramesh Hariharan
1999
 
R. Raghavendran Vijay Chandru
1999
 
R. Srinivasan R. Govindarajan
1999
 
R. Srivatsan Ramesh Hariharan
1999
 
R. Uma Mohan V. Vinay
1999
 
Satish Narayan Karat Ramesh Hariharan
1999
 
Satish Upreti Vijay Chandru
1999
 
Shingade Milind Y.N. Srikant
1999
 
S. Manimararan Priti Shankar
1999
 
S. Naveen Ramesh Hariharan
1999
 
Suresh Kumar Nalluru K. Gopinath
1999
 
Tejas K Iyer K. Gopinath
1999
 
T. Paramaguru Vijaya Chandru
1999
 
T. Siddhartha Vilas V. Sriram
1999
 
Vadapalli Murahari R.C. Hansdah
1999
 
Valluri Kumar R. Govindarajan
1999
 
V. Amarnath R. Govindarajan
1999
 
V. Bapuji Nayak Vijaya Chandru
1999
 
Vinayaka Bhakta Y.N. Srikant
1999
 

If you find some outdated information, please contact us with the correction.


 

Copyright: CSA, IISc 2017      Phone: +91-80-22932368          Fax: +91-80-23602911 Travel Blog    Feedback    Credits